نویسنده = ������ ������������ �����������������
نظریات و الگوهای توسعه و کاربری آنها در ایران اسلامی

دوره 1، شماره 1، مرداد 1397، صفحه 25-39

فرج‌الله علی قنبری