نویسنده = ���������������������� ������ ��������������