نویسنده = ���������� ������������
بحران همه‌گیری کرونا و تأثیر آن بر سرمایۀ اجتماعی و اعتماد سیاسی در ایران

دوره 3، شماره 1، مرداد 1400، صفحه 115-140

حامد عامری گلستانی؛ فرزانه دشتی؛ بیژن میرزایی