نویسنده = ������������ ������ ������
ظرفیت های الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت در مقابله با همه گیری کرونا

دوره 3، شماره 1، مرداد 1400، صفحه 143-159

علی پاشا غفاری؛ سید رضا حسینی