کلیدواژه‌ها = ایران
بحران همه‌گیری کرونا و تأثیر آن بر سرمایۀ اجتماعی و اعتماد سیاسی در ایران

دوره 3، شماره 1، مرداد 1400، صفحه 115-140

حامد عامری گلستانی؛ فرزانه دشتی؛ بیژن میرزایی


ظرفیت های الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت در مقابله با همه گیری کرونا

دوره 3، شماره 1، مرداد 1400، صفحه 143-159

علی پاشا غفاری؛ سید رضا حسینی


عراق منسجم و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

دوره 1، شماره 2، بهمن 1397، صفحه 43-71

محمدزمان راستگو


نظریات و الگوهای توسعه و کاربری آنها در ایران اسلامی

دوره 1، شماره 1، مرداد 1397، صفحه 25-39

فرج‌الله علی قنبری