سیاست به‌مثابه وفاداری تأملی در اصول برندسازی سیاسی

نویسنده

استادیار پژوهشکده نظریه‌پردازی سیاسی و روابط بین‌الملل پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

 حوزه‌ی مطالعاتی موسوم به بازاریابی سیاسی و نیز یکی از مهمترین شعبه‌های آن یعنی برندسازی سیاسی، علی‌رغم بسط روزافزونی که در سطوح آکادمیک بین‌المللی، به ویژه طی دهه‌ی گذشته پیدا کرده است، در ایران چندان شناخته شده نیست. در این مقاله تلاش خواهیم کرد تا از برخی جنبه‌های اساسی، ماهیت این حوزه‌ی مطالعاتی را با تاکید بر مقوله‌ی موسوم به برندسازی سیاسی مورد ملاحظه قرار دهیم. مدعای اصلی ما در این مقاله این است که انتقاداتی مطرح‌شده در مورد دیسیپلین بازاریابی سیاسی، ناشی از عدم‌درک صحیح نسبت به ماهیت پیوندی است که میان دانش بازاریابی و دانش سیاست رخ نموده است. به نظر می‌رسد که فهم «امر سیاسی» به عنوان «برند»، و نه به عنوان «محصول» یا «کالا»، می‌تواند زمینه‌ی مناسبی برای فهم ماهیت پیوند میان دانش بازاریابی و دانش سیاسی قلمداد گردد. فهم پیوند میان دانش بازاریابی و دانش سیاست با التفات به مقوله‌ی بنیادین «برند»، مستلزم درکی تاریخی و معرفتی به صورت توامان است. درک تاریخی از تحول در دموکراسی‌های مدرن و درک معرفتیِ استلزامات منطقیِ شیوه‌های دموکراتیک حکومت.

کلیدواژه‌ها


اسپیلر، لیزا و برگنر، جف (1394)،  برندسازی نامزد انتخاباتی، ترجمه رسول بابایی، تهران، انتشارات بازاریابی.
ریس، آل و تروت، جک (1389)، استراتژی‌های بازاریابی، ترجمه سهراب خلیلی شورینی، تهران، موسسه انتشارات یادواره‌ی کتاب.
 
Adolphsen, Manuel. (2009), "Branding in Election Campaigns:Just a Buzzword or a New Quality of Political Communication?", London, London School of Economics and Political Science ("LSE").
Ansolabhere, S. and Iyengar, S. (1995), “Winning Through Advertising: It’s all in the Context”, In: Campaigns and Elections: American Style, Thurber, J.A. and Nelson, C.J. (Ed.), Oxford: Westview Press.
Bartle, J. and Griffiths, D. (2001), “Social- psychological, economic and marketing models of voter behaviour compared”. In: O’Shaughnessy, N.J. and Henneberg, S. (Eds.), The Idea of Political Marketing, Connecticut: Praeger.
Basingstoke: Palgrave.
Brunk, G. (1980), "The impact of rational participation models on voting attitudes", Public Choice, Vol. 35 Issue 5.
Feldwick, Paul (2003), "Brand communications". In R. Clifton & J. Simmons (Eds.), Brands and Branding, London: The Economist.
Grimaldi, Vincent (2003, November 3). The fundamentals of branding. Accessed June 7, 2008 at
Harris, Phil. Andrew Lock and Patricia Rees, (2000), Machiavelli, Marketing and Management, London, Routledge.
http://brandchannel.com/features_effect.asp?pf_id.
Journal of Public Affairs, Vol.7, No.1.
Kavanagh, Dennis. (1995), Election Campaigning: The New Marketing of Politics, Blackwell publisher.
Keller, K.L. (2002), “Branding and Brand Equity”, in Weitz, B.A. and Wensley, R., (ed.), Handbook of Marketing, California, Sage, Thousand Oaks.
Kirchheimer, O. (1966), “The Transformation of the Western European Party Systems", in Lapalombara, H. and Weiner, M., (eds.), Political Parties and Political Development, Princeton University Press, Princeton.
Lambin, Jean-Jacques (2007), Market-driven management: Strategic and operational marketing.
Less-Marshment, J. (2009), Political Marketing: Principle and Application, London, Routledge.
Less-Marshment, J. (2010), Global Political Marketing, London, Routledge.
O’Shaughnessy , Nicholas, "Selling Hitler: Propaganda and Nazi Brand", Journal of Public Affairs, 9: 55 (2009).
O’Shaughnessy, N.J. and Henneberg, S. (2007), “The Selling of the President 2004”,
O’Shaughnessy, N.J.; Baines, P.; O’Cass, A. and Ormrod, R. (2012), “Political market orientation: Complications, confusions and criticisms” Journal of Political Marketing,
Ormrod, R. P. And Henneberg, S. C. M. (2006), “Are You Thinking What We’re Thinking, or Are We Thinking What You’re Thinking? An Exploratory Analysis of the Market-Orientation of UK Parties in 2005”, in D. Lilleker, N. Jackson, and R. Scullion, (eds.) (2006), The Political Marketing Election: General Election 2005. Manchester:
Scammell, M. (2007), "Political brands and consumer citizens: The rebranding of Tony Blair". The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 611(1).
Smith, G. (2005), “Politically significant events and their effect on the image of political parties: a conceptual approach”, Journal of Political Marketing, Vol.4, No.2/3.
Syracuse, A. (2007), "Lessons in SMS marketing from the Obama campaign", http://adage.com/article/btob/lessons-sms-marketing-obama-campaign/273955/.
The Manchester University Press.
Vol.11, No.4.
Woods, Richard (2004). Exploring the emotional territory for brands. Journal of Consumer Behavior, 3(4).