اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

یحیی فوزی

علوم سیاسی پژوهشگاه علوم انسانی

www.ihcs.ac.ir/politics/fa/page/1494
yahyafoziyahoo.com

سردبیر

فرشاد شریعت

.علوم سیاسی .دانشگاه امام صادق

www.isu.ac.ir/content/2540
shariatisu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

فردین قریشی

علوم سیاسی دانشگاه تهران

lawpol.ut.ac.ir/~ghoreishi3583
ghoreishi3583ut.ac.ir

محسن خلیلی

علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

www.civilica.com/Person-4349=
mohsenkhalili1346yahoo.com

خلیل‌الله سردارنیا

علوم سیاسی دانشگاه شیراز

ensani.ir/fa/article/author/19284
sardarniashirazu.ac.ir

فرشاد شریعت

علوم سیاسی دانشگاه امام صادق

www.isu.ac.ir/content/2540
shariatisu.ac.ir

محمدعلی فتح‌الهی

علوم سیاسی پژوهشگاه علوم انسانی

www.ihcs.ac.ir/politics/fa/page/2207/
fathollahiihcs.ac.ir

داود مهدوی‌زادگان

علوم سیاسی پژوهشگاه علوم انسانی

www.ihcs.ac.ir/politics/fa/page/2205/
davoodihcs.ac.ir

عبدالله قنبرلو

علوم سیاسی پژوهشگاه علوم انسانی

www.ihcs.ac.ir/politics/fa/page/1357
ghanbarloo1979gmail.com