نظریات و الگوهای توسعه و کاربری آنها در ایران اسلامی

نویسنده

استادیار پژوهشکده نظریه‌پردازی سیاسی و روابط بین‌الملل پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

مدرنیزاسیون، وابستگی و نئومارکسیتی، و پست مدرنیته از جمله مکاتب مهم در مورد مسایل توسعه جهان سوم می باشند که بعد از جنگ دوم جهانی توسط اندیشمندان علوم اجتماعی ارائه شده اند.  در این مقاله ضمن  بررسی این نظریات به مطالعه راهکارهایی که برای توسعه جوامع ارایه نموده اند مینماید. سپس نقش ارزش های بومی و مخصوصا مذهب به عنوان یکی از عوامل تاثیر گذار بر کنش افراد در روند توسعه تبین خواهد شد. و. در آخرین تحلیل، به نگرش های مختلفی که بعد از انقلاب اسلامی ایران در مورد راهکار توسعه در ایران ارائه گردیده  با تاکیدبر نگرش بومی- مذهبی به توسعه بررسی می شود. و در صدد تبین نقش مهم مذهب و سنت در توسعه در کشورهای جهان سوم  به ویژه در ایران می باشد.

کلیدواژه‌ها


آزاد ارمکی، تقی (فروردین و اردیبهشت 1374)، «سنت، نوگرایی و توسعه»، ماه‌نامه فرهنگ و توسعه، سال چهارم، شماره 17.
آلوین سو (۱۳۸۰). تغییر اجتماعی و توسعه ، ترجمه محمود حبیبی مظاهری، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
اکبر، احمد (۱۳۷۹)، «پست مدرنیسم و اسلام»، از کتاب پست مدرنیته و پست مدرنیسم (تعاریف- نظریه‌ها و کاربست‌ها)، ترجمه و تدوین حسینعلی نودرنی، تهران: نقش جهان.
بشیریه، حسین (۱۳۷۴). دولت عقل، تهران: موسسه نشر علوم نوین.
بنوعزیزی، علی (خرداد و تیر 1374). «جایگاه سنت و تجدد در مطالعه توسعه»، ماه‌نامه فرهنگ و توسعه، سال چهارم، شماره 18.
بیداری اسلامی، چشم‌انداز آینده و هدایت آن (۱۳۸۴)، معاونت فرهنگی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی. قابل دسترسی در : http://farhangi.taghrib.com/confer/article-29thiuc
سریع‌القلم، محمود (۱۳۷۲). عقل و توسعه یافتگی، تهران: نشر مفید.
قوام، عبدالعلی (۱۳۷۲). سیاست‌های مقایسه‌ای، تهران: سمت.
ماکس وبر (۱۳۷۱)، اخلاق پروتستان و روح سرمایه‌داری، ترجمه انگلیسی از تالکوت پارسونز، ترجمه فارسی از عبدالمعبود انصاری، تهران: سمت.
مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی (1374). قم: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س).
منوچهری، عباس (بهار ۱۳۷۴). «تقابل سنت و مدرنیسم»، فصل‌نامه خاورمیانه، سال دوم، شماره اول.