ارتباط محرومیت نسبی با تعلق به ارزش‌های انقلاب اسلامی در میان نسل سوم انقلاب

نویسندگان

1 دانشیار جامعه‌شناسی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

2 کارشناس‌ارشد جامعه‌شناسی از پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

چکیده

مقالة پژوهشی حاضر با هدف بررسی رابطۀ محرومیت نسبی با تعلق به ارزش­های انقلاب اسلامی در میان نسل سوم انقلاب تدوین شده است. بدین منظور، با الهام از نظریۀ محرومیت نسبی تدرابرت گار فرضیه‌ای تئوریک استنتاج وبا داده‌های حاصل از نمونه­ای 450 نفری از جوانانِ دانش‌آموز مورد ارزیابی و آزمون تجربی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که برخلاف پیش‌بینی فرضیة منبعث از تئوری مزبور، رابطۀ معناداری بین محرومیت نسبی و میزان تعلق به ارزش­های انقلاب اسلامیدر میان جمعیت این تحقیق وجود نداشته است. در حقیقت، یافته­های این پژوهش تا حدود زیادی دلالت ابطالی برای فرضیۀ تحقیق مبنی بر ارتباط منفی میان محرومیت نسبی و تعلق به ارزش‌های انقلاب اسلامی داشته است.

کلیدواژه‌ها


ابراهیمی، علی(1395) «تحلیل جامعه شناسانه وقوع انقلاب اسلامی؛ با تاکید بر نظریه محرومیت نسبی تد رابرت گر واندیشه‌های امام خمینی»،  مجلۀ علوم سیاسی، شمارۀ 23، صص 59-27.
آلموند، گابریل، جی بینگهام پاول جونیور، رابرت جی مونت(1381)چارچوب نظری برای بررسی سیاست تطبیقی، ترجمۀ علیرضا طیب، نشر مرکز آموزش مدیریت دولتی ریاست جمهوری.
بیدل، پری­ناز، علی‌اکبر محمود زاده (1391)«بررسی میزان تعلق اجتماعی مردم به جامعۀ ایران و رابطۀ آن با اعتماد اجتماعی و فردگرایی؛مطالعۀ موردی مشهد»، فصلنامۀ تحقیقات اجتماعی، شمارۀ 2،صص63-31.
پناهی، محمدحسین(1379)«بررسی زمینه­ها و اهداف انقلاب اسلامی ایران بر اساس شعارهای انقلاب»، فصلنامۀ علوم اجتماعی، شماره 11 و 12، صص84-63.
پناهی، محمدحسین(1383)جامعه شناسی شعارهای انقلاب اسلامی، موسسه فرهنگی دانش و اندیشۀ معاصر.
پناهی، محمدحسین(1393) نظریه­های انقلاب: وقوع، فرآیند و پیامدها، انتشارات سمت.
جمشیدی، محمدحسین(1384) اندیشه سیاسی امام خمینی، معاونت پژوهشی انتشارات پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی.
خمینی، روح الله(1389) مجموعۀ صحیفۀ امام، موسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
دواس، دی.ای(1393) پیمایش در تحقیقات اجتماعی، ترجمۀ هوشنگ نایبی، نشر نی.
ربانی، علی، رسولربانی، و محمدرضا حسنی(1390)«رابطۀ احساس محرومیت نسبی با گرایش به هویت ملی» ،مجلۀ جامعه شناسی کاربردی، شمارۀ 42،صص 67-94.
سام دلیری، کاظم (1382)، سنجش محرومیت نسبی در نظریۀ تدرابرت گار، فصلنامۀ مطالعات راهبردی، شمارۀ 22، صص826-813.
صباغ جدید، جواد(1386) انقلاب اسلامی جنبش معطوف به ارزش، مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
طالبان، محمّدرضا (1392) دین‌پژوهی تجربی، پژوهشکده امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی.
علی بابایی، غلامرضا(1361) فرهنگ علوم سیاسی، نشر ویس.
علیخواه،فردین(1387)احساس محرومیت نسبی و پتانسیل اعتراض سیاسی، رسالۀ دکترا رشتۀ جامعه شناسی سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی.
غلامی، محمد(1387) تهیه ساخت و اعتبار یابی مقیاس ارزش­های سیاسی و اجتماعی از دیدگاه امام خمینی، پایان نامۀ کارشناسی ارشد رشتۀ جامعه شناسی، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی.
کشاورزی شکری، عباس(1379) «ایدئولوژی انقلاب اسلامی ایران، ایدئولوژی شیعه و بازتفسیر آن»، پژوهشنامه متین، شماره 8، صص190-171.
گار، تدرابرت(1377) چرا انسانها شورش می­کنند، علی مرشدی‌زاد، پژوهشکده مطالعات راهبردی.
گیدنز، آنتونی(1389)جامعه شناسی، ترجمۀ منوچهر صبوری، نشر نی.
مارش، دیوید، جری استوکر (1378)روش و نظریه در علوم سیاسی، ترجمۀ امیرمحمد حاجی سفی، پژوهشکده مطالعات راهبردی.
محسنی تبریزی،علیرضا، محمد مهدی رحمتی (1381)«سیری در مفاهیم و نظریه­های خشونت، پرخاش و پرخاشگری به منظور ساخت و ارائه یک مدل علی-توصیفی خشونت در ورزش»، نامۀ علوم اجتماعی، شمارۀ 19، صص153-125.
معین، محمد(1376) فرهنگ فارسی معین،نشر امیر کبیر.
ملکوتیان، مصطفی(1372)سیری در نظریه­های انقلاب، نشر قومس.
هوشیارمنش،مریم، حسین مسعودنیا، و سمیه قارداشی (1394)«نارضایتی اقتصادی و جنبش­های معاصر خاورمیانه براساس نظریۀ محرومیت نسبی»، مجلۀ جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام، شمارۀ 2، صص89-64.