بازخوانی ترامپیسم؛ پدیده فراروی جهان اسلام

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره

2 کارشناسی ‌ارشد علوم سیاسی از دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره

چکیده

با انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 میلادی آمریکا،دونالد ترامپ از حزب جمهوری­خواه به عنوان چهل و پنجمین رئیس جمهور به کاخ سفید راه یافت. پرسش اصلی مقاله حاضر این بود که مؤلفه­های سیاست خارجی ترامپ در سطح کلان جهانی و در قبال جهان اسلام به طور خاصچیست؟یافته پژوهش با روش کتابخانه­ای ـ اسنادی و توصیفی ـ تحلیلی این شد کهمؤلفه­های گوناگون در سیاست محافظه­کارانه ترامپ دخیل است وبا توجه به تبلیغات و تأکیدات مکرر ترامپ مبنی بر لزومبازگرداندن شکوه گذشته به آمریکا می­توان گفت: نشانه­های انزواطلبی،یک­جانبه­گرایی ومنافع­محوریدولتترامپدر سیاست داخلی و خارجی بر پایه واقعیات داخلی آمریکا از جمله مشکلات اقتصادی و رویکرد محافظه­کارسیاست­گذاران آنهویدا است و ترامپ در چارچوب کلان همین سیاست و برداشتی که از مناطق مختلف جهان دارد با جهان اسلام رفتار می­نماید و بر حسب نوع واکنش جهان اسلام و متحدان و رقبای آمریکا به رفتار خارجی ترامپ، شاهد معادلات گوناگون از تقابل تا تعامل مناطق مختلف جهان با پدیده ترامپیسم خواهیم بود.

کلیدواژه‌ها


آشوری،داریوش(1370) دانشنامه سیاسی، تهران: انتشارات مروارید.
افضلی، توحید(1397) "یک­جانبه­گرایی ایالات متحده و تأثیر آن در افول هژمونی آمریکا"، 11 اردیبهشت1397، http://tabyincenter.ir/25897
ایکنبری، جی جان (1382) تنها ابرقدرت؛ هژمونی آمریکا درقرن 21، ترجمه عظیم فضلی­پور، تهران: انتشارات مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات ابرار معاصرتهران.
بشیریه،حسین(1382)آموزش دانش سیاسی؛ مبانی علم سیاست نظری و تأسیسی، تهران: نشر نگاه معاصر.
بشیریه،حسین(1382)تاریخ اندیشه­های سیاسی در قرن بیستم،جلددوم،تهران: نشرنی.
بنیاد فرهنگی پژوهشی غرب شناسی(1384) آمریکا جهان را به کدام سو می برد؟، تهران:انتشارات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
بیگدلی، محمدرضا (1396) ترامپ؛پدیده آمریکایی، چالش جهانی،تهران: انتشارات تیسا.
پولادی،کمال (1394) تاریخ اندیشه سیاسی در قرن بیستم،تهران: نشرمرکز.
ترامپ، دونالد(1396) آنچه واقعاً اتفاق افتاد، ترجمه فاطمه قربانپور، مشهد: نشر شمشاد.
خبرگزاری صدا و سیما (1397)"شکست ترامپ در سیاست خارجی"، 7 بهمن ماه 1397، www.iribnews.ir/fa/news/
روحانی، حسن(1397) "سخنرانی ریاست جمهوری در مجمع سازمان ملل"، روزنامه ایران، 4 مهر1397، www.iran.newspeper. Com
زرشناس،شهریار (1389) نیمه پنهان،تهران: انتشارات کتاب صبح.
شادلو، نادیا(1397) "افول­آمریکا در منطقه غرب آسیا: سه چالش بزرگ ترامپ"، باشگاه خبرنگاران­جوان، 06/09/1397،www.yjc.ir/fa/news/6743619
شکاری، عبدالقیوم(1395)"سیاست خارجی ترامپ و جهان اسلام"،دانشکده مطالعات جهان اسلام دانشگاه تهران،آذر 1395،www.asasnews.com/4569
فیرهاوس،رودلف (1385) "محافظه­کاری چهارگانه؛ سیری در گونه­های محافظه­کاری"، ترجمه آنیتا کریمی، نشریه خردنامه همشهری، آذر 1385، شماره 9.
کمیسیون تدوین استراتژی امنیت ملی آمریکا(1381) استراتژی امنیت ملی آمریکا در قرن21، ترجمه جلال دهمشگی، بابک فرهنگی و ابوالقاسم راه­چمنی،تهران: انتشارات مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین­المللی ابرار معاصر تهران.
کیهان (1395) "چالش­های ترامپ در غرب آسیا"، 27 بهمن 1395، WWW.Kayhan.ir/fa/news/97970
گولد،جولیوس و ویلیام کولب(1376) فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه گروه مترجمان، تهران: انتشارات مازیار.
متقی،ابراهیم(1395) "تداوم مداخله­گرایی"، همشهری آنلاین،  17 آذر 1395،www.hamshahrionline.ir/details/10456 
مکلین،ایان(1387) فرهنگ علوم سیاسی آکسفورد، ترجمه حمید حمیدی،تهران: نشر میزان.
موسوی، سیدمحمد، الهام کدخدایی و شفیعی سروستانی(1390)"مدل­سازی و روند تصمیم­گیری در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا"،فصلنامه روابط خارجی، سال سوم، شماره دوّم، تابستان 1390.
موسوی،سیدحسین(1396)"هشت فاکتور تعیین کننده در روابط آمریکا و جهان اسلام"،روزنامه­دنیای­اقتصاد، شماره4197،سه شنبه 29 آبان 1396.
ولف، مایکل (1397) آتش و خشم؛ درون کاخ سفید ترامپ، ترجمه یاسین قاسمی، انتشارات تیسا.
وینر، فیلیپ (1385) فرهنگ اندیشه­های سیاسی، ترجمه خشایار دیهیمی، تهران: نشرنی.
هیوود، اندرو (1383) مقدمه نظریه سیاسی، ترجمه عبدالرحمان عالم، تهران: انتشارات ققنوس.
هیوود، اندرو( 1395) سیاست، ترجمه عبدالرحمان عالم، تهران: انتشارات نشر نی.
یزدان­فام، محمود(1395) "سیاست خارجی ترامپ و جمهوری اسلامی ایران"، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال نوزدهم، شماره چهارم، زمستان 1395.