سیاست ایرانی در کتاب تذکره شاه طهماسب

نویسنده

عضو هیات علمی پژوهشکده نظریه‌پردازی سیاسی و روابط بین‌الملل پژوهشگاه علوم انسانی

چکیده

سیاست ایرانی در عین تطور تاریخی آن، از هویت واحد و مستمرّی هم برخوردار است که می تواند مورد استنباط و تبیین قرار گیرد. نگاه دینی، واقعبینی، مصلحت و عقلانیت سیاسی، مراتب قدرت و نسبت با مردم، حزم و دور اندیشی و منش اخلاقی را می توان در این سیاست سراغ گرفت.    

کلیدواژه‌ها