کوویدـ19 و سیاستگذاری؛ پاسخ‌ها و رویکردها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران / ایران

چکیده

جهان درگیر بحرانی است که در حافظه زنده بشر بی‌سابقه است. همه‌گیری کوویدـ19 از منظر ضرورت، فوری، از منظر مقیاس، جهانی و از منظر تأثیر، گسترده و همه‌گیر است. مقاله حاضر با تکیه بر رویکرد هارولد دی. لاسول برای ارائه بینش در مورد پدیده‌های آشکار در علوم سیاسی، از درس‌های ادبیات علوم سیاسی برای درک پویایی پدیده کوویدـ19 استفاده می‌کند. در این پژوهش، با استفاده از ابزار مشاهده از شیوه‌هایی استفاده شد که بر اساس آنها، مشخص شد تخصص‌های علمی و فنی، احساسات و پیام‌ها و روایات بر تصمیمات سیاستی تأثیر می‌گذارند و روابط بین شهروندان، سازمان‌ها و دولت‌ها را شکل می‌دهد. به علاوه، فرآیندهای مختلف سازگاری و تغییر، از جمله یادگیری، افزایش پاسخ‌های سیاسی، تغییرات در شبکه‌ها (ملی و جهانی)، اجرا و مدیریت سیاست‌ها در مسایل فرامرزی و ارزیابی موفقیت و شکست سیاست‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفتند. یافته‌ها نشان داد جنبه‌های ناشناخته‌ای از علوم سیاسی و علم سیاستگذاری در پی همه‌گیری مورد شناسایی قرار گرفته‌اند که شایسته توجه هستند.

کلیدواژه‌ها