تغییر مفهوم امنیت ملی در جهان پساکرونا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای دانشگاه دفاع ملی- تهران- ایران

چکیده

بیش از یک سال از شروع پاندمی کرونا میگذرد. در این مدت، گسترش بیماری کوویدـ19 امنیت اقتصادی، اجتماعی و روانی را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. اکثر کشورها با کسب توانمندیهای قابل توجه نظامی و هستهای و عضویت در بلوکها و مجموعههای نظامی واقتصادی خود را در مقابل تهدیدات امنیتی ایمن کرده بودند، اما اکنون با شیوع این بیماری در حفظ جان اتباع خود ناکام مانده و درحوزه امنیت ملی با مشکلاتی مواجه شده‌اند. بنابراین، با شناخت و درک دقیق و به‌موقع تغییرات رخداده می‌توانند مؤلفههای جدید امنیت ملی را شناخته، راههای دسترسی به آنها و تأمین امنیت جدید را بیابند و با مدیریت صحیح بهترین اقدامات را در جهت حفظ و افزایش منافع مردم خود انجام دهند. هدف اصلی از این پژوهش شناسایی مؤلفه‌های مفهومی امنیت ملی به منظور کمک نظری به حوزه سیاستگذاری امنیتی برای مدیریت کارآمد امنیت در چشمانداز آتی است.

در این پژوهش برای گردآوری داده‌ها از روش اسنادی استفاده شد و برای تحلیل داده‌ها، الگوی طراحی شده توسط نویسندگان مبنا قرار گرفت. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد عملکرد مناسب دولتها مستلزم: تجدید نظر در سیاست‌های امنیتی و دفاعی، تمرکز بیشتر بر مدیریت بحران‌ها و بلایای بین‌المللی و تجدیدنظر در مورد نقش دولت در نظارت بر ارائه خدمات اساسی است.

کلیدواژه‌ها