دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 4، شهریور 1401، صفحه 1-300 
تغییر نگرش جنسیتی نسل آینده در راستای دستیابی به صلح پایدار

سیمین حاجی پور ساردویی؛ مرضیه حاجی پور ساردویی


حقوق نرم در پرتو الزامات سیاسی

سید محمد باقر امیریان؛ محسن محبی؛ محسن عبداللهی؛ صادق سلیمی